in good hands of 蚊蚊怕貓頭鷹香磚 (附送紗袋一個) 🦉 造型咁可愛,顔色咁搶眼,又實用又可以當裝飾,放喺小朋友床邊,唔怕 「we宏宏」啦! 用法 當氣味沒有的時候,用生果刀的刀背刮走底一層,香味又會釋放出嚟。 一隻約35g Product #: ingoodhandsof-蚊蚊怕貓頭鷹香磚 (附送紗袋一個) Regular price: $HKD $46.0 Available from: in good hands of In stock